Câu hỏi thường gặp

Câu 1: Nếu sau 4 năm học em không đủ điều kiện để tốt nghiệp thì có thể học kéo dài thêm bao lâu nữa?

Trả lời:

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 6 – Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ – Ban hành kèm theo Quyết định số 529 ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Học viện QLGD, thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm thời gian thiết cho chương trình ( thời gian thiết kế cho một khóa học được quy định là 4 năm học đối với đào tạo đại học hệ chính quy của Học viện) cộng với 4 học kỳ. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

Câu 2: Em muốn bảo lưu kết quả học tập thì cần những điều kiện gì?

Trả lời:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 15 – Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ – Ban hành kèm theo Quyết định số 529 ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Học viện QLGD, sinh viên được quyền  viết đơn gửi Giám đốc Học viện (qua Phòng Đào tạo) xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

  1. Được điều động vào các lực lượng vũ trang;
  2. Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế cấp huyện trở lên;
  3. Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải
  • Học ít nhất một học kỳ ở Học viện
  • Không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học, gồm có: bị cảnh báo kết quả học tập vượt quá 2 lần liên tiếp; vượt quá thời gian tối đa được phép học tại Học viện (4 năm+ 2 học kỳ); bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do thi hộ hoặc nhờ người thi hộ; bị kỷ luật ở mức xóa tên khỏi danh sách sinh viên của Học viện.
  • Đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2,00.

Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chính thức quy định tại khoản 3 Điều 6 của Hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

 

Câu 3: Em muốn học cùng lúc hai chương trình thì phải đảm bảo những điều kiện gì và được quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Học cùng lúc hai chương trình là dành cho sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng.

Căn cứ tại điều 17 – Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ – Ban hành kèm theo Quyết định số 529 ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Học viện QLGD, để học cùng lúc hai chương trình, sinh viên phải đảm bảo những điều kiện sau:

– Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

– Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu.

– Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 thì phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

– Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

– Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

– Sinh viên học chương trình thứ hai phải nộp học phí đối với các chương trình được miễn học phí.

Câu 4: Quy định để đăng ký học cải thiện điểm là gì?

Trả lời:

Học cải thiện điểm giúp sinh viên tăng điểm trung bình chung tích lũy trong quá trình học.

Căn cứ điều 12 – Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ – Ban hành kèm theo Quyết định số 529 ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Học viện QLGD, yêu cầu để sinh viên được học đăng ký cải thiện điểm là:

– Sinh viên chỉ được đăng ký học cải thiện điểm đối với các học phần bị điểm D+, D

– Sinh viên đăng ký học cải thiện điểm phải nộp học phí theo quy định của Học viện

6 thoughts on “Câu hỏi thường gặp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.