Căn cứ quyết định số 188/QĐ-HVQLGD ngày 27/3/2023 của Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục, chức năng nhiệm vụ của Khoa Quản lý được quy định như sau:

  1. Chc năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện về phát triển ngành đào tạo; quản lý các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

  1. Nhim v

Khoa Quản lý là khoa đào tạo chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Triển khai đào tạo trình độ đại học các ngành: Quản lý giáo dục, Kinh tế, Kinh tế giáo dục, Quản trị văn phòng và các ngành khác phù hợp với chuyên môn của Khoa;

b) Chủ trì tổ chức các hoạt động chuyên môn trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông; phối hợp với các khoa/phòng chức năng triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành khác phù hợp với chuyên môn của Khoa;

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức giảng dạy các khóa bồi dưỡng trong và ngoài Học viện;

d) Đề xuất mở ngành đào tạo mới, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng và phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng;

đ) Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và bồi dưỡng;

e) Nghiên cứu ứng dụng và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực khoa học do Khoa phụ trách;

g) Tư vấn và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực chuyên môn của Khoa theo nhu cầu của các đơn vị, tổ chức ngoài Học viện;

h) Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp quản lý; quản lý các bộ môn thuộc Khoa;

i) Trực tiếp quản lý tổ chức bộ máy, tài sản, kinh phí do Học viện giao;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện