Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-HVQLGD-TCCB ngày 30 tháng 03 năm 2018 về việc Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, trung tâm thuộc Học viện Quản lý giáo dục, khoa Quản lý có nhiệm vụ sau:

  1. Triển khai đào tạo theo chương trình giáo dục Đại học mã ngành: Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục và các ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;
  2. Triển khai đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục và các ngành khác khi Giám đốc Học viện giao;
  3. Giảng dạy các chuyên đề, học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa cho các khóa đào tạo, lớp bồi dưỡng trong và ngoài Học viện;
  4. Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của khoa;
  5. Nghiên cứu ứng dụng và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực quản lý giáo dục, kinh tế giáo dục và lĩnh vực khoa học liên quan khác do Khoa là đầu mối giảng dạy;
  6. Tư vấn về nội dung chương trình, phương thức đào tạo và các vấn đề có liên quan đến khoa học quản lý giáo dục theo nhu cầu của các đơn vị tổ chức ngoài Học viện;
  7. Trực tiếp quản lý và bảo quản hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa;
  8. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Học viện giao

*****

Các chuyên ngành đào tạo Đại học chính quy:

1.Quản lý giáo dục

2.Kinh tế giáo dục

3.Quản trị văn phòng

4.Luật