Thông tư 30/2023/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 30/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 13/02/2024. Thông tư này thay thế Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT  ngày 22 tháng 4 năm 2016 quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.
Điểm mới của Thông tư 30/2023/TT-BGDĐT thể hiện ở nguyên tắc, yêu cầu chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học. Cụ thể:
– Phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trong đào tạo trực tuyến.
– Đào tạo trực tuyến phải bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của chương trình đào tạo đã được ban hành; quy trình, nội dung và chất lượng đào tạo trực tuyến phải liên tục được cải thiện; luôn cập nhật công nghệ tiên tiến, phù hợp nhất để triển khai đào tạo trực tuyến.
– Bảo đảm công bằng trong tiếp cận, tham gia các hoạt động đào tạo trực tuyến, lấy lợi ích của người học làm trung tâm.
– Cơ sở đào tạo có thể tự đầu tư hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến; tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn thông tin, an toàn thông tin cá nhân, an ninh mạng và sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.
– Bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tối thiểu theo quy định của Thông tư.
Đồng thời, Thông tư 30/2023/TT-BGDĐT cũng quy định các yêu cầu tối thiểu về ứng dụng CNTT trong đào tạo trực tuyến, bao gồm: hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến; học liệu đào tạo trực tuyến; nhân lực triển khai đào tạo trực tuyến; hạ tầng và an toàn thông tin đối với hệ thống đào tạo trực tuyến; bảo đảm truy cập của người dùng; bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến;quy chế tổ chức đào tạo trực tuyến và quy định rõ trách nhiệm của giám đốc, hiệu trưởng liên quan tới việc ứng dụng CNTT trong đào tạo trực tuyến tại CSGDĐH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *