Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý chuyên ngành giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2024.
Thông tư 04/2024 mở rộng phạm vi áp dụng, áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập, bao gồm cả các trường đại học, trường cao đẳng được thành lập mới, trường đại học, trường cao đẳng được đổi tên, sáp nhập, chia tách; Quy định này cũng áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm ngoài công lập đang hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.

Thông tư quy định cụ thể về các vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm công lập, bao gồm:
Vị trí lãnh đạo: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng ban, Trưởng trung tâm.
Vị trí quản lý: Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng ban, Phó Trưởng trung tâm, Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính.

Một số điểm mới khác:
– Thông tư quy định về việc đánh giá năng lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.
– Quy định về việc công khai thông tin về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.
– Quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện Thông tư.
– Theo Thông tư, nguyên tắc xác định vị trí việc làm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi tiết: https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-04-2024-tt-bgddt-huong-dan-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-quan-ly-chuyen-nganh-giao-duc-va-dao-tao-310219-d1.html

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *