Thông báo đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2019-2020 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 730/HVQLGD-ĐT ngày 26/12/2019 quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020.

1. Điều kiện sinh viên được giao làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp.

– Sinh viên phải tích lũy tối thiểu đủ 75% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo.

– Đang trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình theo quy định;

– Tại thời điểm xét không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

– Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí theo quy định của Học viện.

– Điều kiện để sinh viên được làm khoá luận tốt nghiệp đối với ngành quản lý giáo dục, kinh tế giáo dục, giáo dục học, tâm lý học giáo dục:

+ Điểm trung bình tích lũy theo thang điểm 4 phải đạt từ 2.5 trở lên. Điểm trung bình tích lũy được hiểu là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất cả các học phần mà sinh viên đã học từ đầu khóa cho đến thời điểm đăng ký làm khóa luận.

+ Ưu tiên cho những sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học hoặc các bài viết trên các tạp chí của ngành, trong các cuộc Hội thảo khoa học…

Tính đến thời điểm xét làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên không vi phạm quy chế thi và kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên từ đầu khóa cho đến thời điểm đăng ký làm khóa luận.

2. Điều kiện sinh viên được bảo vệ, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên đã được giao làm khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp được đánh giá đồ án, khóa luận khi:

– Sinh viên đã tích lũy hết các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần khóa luận tốt nghiệp)

– Được giảng viên hướng dẫn cho phép đưa khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp ra đánh giá

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về yêu cầu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp như sau:

– Sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục có nguyện vọng làm khóa luận và đủ các điều kiện theo quy định trên viết đơn xin làm khóa luận (theo mẫu), lập bảng điểm cá nhân và nộp cho lớp trưởng .

– Lớp trưởng các lớp tập hợp đơn đăng ký, bảng điểm có chữ ký của sinh viên; tổng hợp theo mẫu đính kèm và gửi về khoa (đơn có chữ ký của sinh viên, bản tổng hợp gồm bản in và bản mềm)

Các mẫu đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ho408PhgesGUXH-KK9_UmkGoJvr9GBPC?usp=sharing

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cả bản in và bản mềm về khoatrước 11h00, thứ 4 ngày 08/01/2020. Bản mềm lớp trưởng gửi theo địa chỉ: khoaquanly.naem@gmail.com

– Khoa Quản lý –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *